รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

ชื่อ-นามสกุล : รศ.ดร. ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล

วุฒิศึกษา :
Dr. sc. agr. (Plant Pathology) / Georg-August U, Germany
สังกัด :
โรคพืช คณะเกษตรกำแพงแสน, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
Molecular biology of plant pathogen interaction
กลุ่มวิจัย :
Postharvest Biology (Physiological Basis, Molecular Basis, and Physical Basis)
อีเมล :
[email protected]
โทรศัพท์ :
0-3435-1890