รายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

แสดงผลทั้งหมด

ชื่อ - นามสกุล สังกัด ความเชี่ยวชาญ
1. ผศ.ดร. เยาวลักษณ์ จันทร์บางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Stored product insects, Insect pests of fruit crops, Urban Entomology
2. ผศ.ดร. สรัญยา วัลยะเสวีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Plant Molecular, Biotechnology
3. รศ.ดร. เกวลิน คุณาศักดิ์ดากุลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Applied Plant Tissue Cullture for Plant Pathology, Plant Protoplast Technology, Plant Viral Diseases
4. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Physiology and Postharvest of Horticulture, Postharvest Diseases of Horticulture
5. รศ.ดร. สุชาดา เวียรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Seed Physiology
6. ผศ.ดร. ดรุณี นาพรหมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Plant Growth Regulators Physiology
7. ผศ.ดร. สงวนศักดิ์ ธนาพรพูนพงษ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Crop Production, Seed Technology, Cereal Chemistry
8. ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุขมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Horticulture, Postharvest
9. ผศ.ดร. ศิวาพร ธรรมดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Plant Physiology, Crop Improvement
10. ผศ.ดร. ณัฐศักดิ์ กฤติกาเมษมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Seed Technology, Seed Processing, Radio-Frequency for Agricultural Products
11. ผศ.ดร. พรสิริ สืบพงษ์สังข์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Account, Agricultural marketing, Finance, Agribusiness
12. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. สายสมร ลำยองมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Microbial Biodiversity and Application, Microbila Ecology,  Biotechnology
13. ผศ.ดร. จำนงค์ อุทัยบุตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Plant Physiology, Postharvest Physiology, Plant Growth Regulators, Plant Pigment
14. รศ.ดร. กานดา หวังชัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Post harvest Physiology, Plant Nutrition
15. รศ.ดร. อุษาวดี ชนสุตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Plant physiology Cut – Flower physiology, Flower senescence Cut, Flower Postharvest, Technology Postharvest of tropical flowers
16. ผศ.ดร. กอบเกียรติ แสงนิลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Agricultural Sciences, Plant Physiology, Plant Biochemistry
17. ผศ.ดร. บุญสม บุษบรรณ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Biology (Microbiology and Applied Microbiology)
18. รศ.ดร. สุกัญญา มหาธีรานนท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่Organic Analysis
19. ผศ.ดร. เพ็ญศิริ ศรีบุรีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Starch Technology, Food Biochemistry, Biodegradable Polymer
20. รศ.ดร. พิชญา พูลลาภมหาวิทยาลัยเชียงใหม่Bioresouce Engineering
    รายชื่อผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 108 คน เลือกหน้า
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6