งานวิจัยครบวงจร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

รวบรวมข้อมูลงานวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของศูนย์ฯ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่สามารถตอบโจทย์ปัญหาเชิงวิชาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยนำเสนอได้ดังนี้