ห้องปฏิบัติการ

ห้องปฏิบัติการ หมวดหมู่ : บริการห้องปฏิบัติการ

รายชื่อห้องปฏิบัติการ ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ สามารถติดต่อได้โดยตรงไปยังหน่วยงานนั้น ๆ