เครื่องมือวิทยาศาสตร์

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ หมวดหมู่ : บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์

รายชื่อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ติดตั้งอยู่ตามหน่วยงานร่วมทั้ง 4 แห่ง ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ สามารถติดต่อได้โดยตรงไปยังหน่วยงานนั้น ๆ