ทิศทางการดำเนินงาน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ดำเนินงานเพื่อมุ่งเน้นการต่อยอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เพื่อการเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนของภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนานักวิจัยขั้นสูง พัฒนาทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีในการจัดการผลิตผลทางการเกษตรของไทย ดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ภาคเกษตรและอุตสาหกรรม รวมทั้งแก้ปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของประเทศ

วิสัยทัศน์ : เป็นเลิศด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  • มีกรอบการดำเนินงานที่ชัดเจนสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์และระเบียบวาระแห่งชาติ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคการผลิตและบริการ
  • เป็นศูนย์กลางการศึกษาและวิจัยด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวในระดับภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
  • เป็นแกนนำในการพัฒนาองค์ความรู้และความเป็นเลิศจากการวิจัย สร้างความก้าวหน้าทางวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยี สามารถตอบสนองต่อปัญหาด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อการพึ่งพาตนเองและยกระดับความสามารถในการแข่งขันในเวทีสากล
  • เป็นแหล่งพึ่งพิงและอ้างอิงทางวิชาการของสังคมไทยและประชาคมนานาชาติที่มีความน่าเชื่อถือสูง มีความเป็นผู้นำด้านความรู้ ความคิดและปัญญา

วัตถุประสงค์

  • ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เป็นเลิศ สามารถนำไปแก้ปัญหาหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผลิตบุคลากรระดับสูงที่มีทักษะวิจัย ตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน ยกระดับความแข็งแกร่งด้านบัณฑิตศึกษาของไทย
  • ให้บริการวิชาการมาตรฐานสูง ถ่ายทอดเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของผลิตผลเกษตรไทยในตลาดโลก
  • พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวที่เข้มแข็ง ทั้งกับภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
stream football live