คณะกรรมการบริหาร

รายชื่อคณะกรรมการบริหาร ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิรญา อิ่มสบาย

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมชัย วงษ์อารี

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยันต์ จันทร์ศิริ

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ จันทร์บาง

กรรมการและเลขานุการ