คณะกรรมการอำนวยการ

รายชื่อคณะกรรมการอำนวยการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest Technology Innovation Center)

stream football live

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล

ประธานกรรมการ

stream football live

รศ.น.สพ.ดร.อนุชัย ภิญโญภูมินทร์

กรรมการ

stream football live

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ชูชีพสกุล

กรรมการ

stream football live

ศาสตราจารย์ ดร.มนต์ชัย ดวงจินดา

กรรมการ

stream football live

คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

กรรมการ

stream football live

ดร.ประยูร พลพิพัฒนพงศ์

กรรมการ

stream football live

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ดนัย บุณยเกียรติ

กรรมการและเลขานุการ