Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2567

stream football live

เรื่องเต็มงานวิจัย

ปัจจัยของใบมีดตัดแบบฟันเลื่อยที่เหมาะสมสำหรับตัดแยกหัวมันสำปะหลังออกจากเหง้า

งานวิจัยของศูนย์ฯ

  • ผลของอายุและเวลาการเก็บเกี่ยวต่อความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ รสซ่า และความดันในผลมะพร้าวน้ำหอม
  • จลนพลศาสตร์การกำจัดเอทิลีนของวัตถุดูดซับเอทิลีนประเภทแกลบข้าวที่สัมพันธ์กับอุณหภูมิเก็บรักษา

นานาสาระ

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

  • การทํานายอายุการวางจําหน่ายและพารามิเตอร์หลังการเก็บเกี่ยวที่สําคัญบางประการของข้าวโพดหวาน รับประทานสด โดยใช้เครื่องเนียร์อินฟาเรดสเปกโตรมิเตอร์ต้นแบบ
    โดย ดร. ปาริชาติ เทียนจุมพล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2567