Postharvest Newsletter ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2566

stream football live

เรื่องเต็มงานวิจัย

ความแตกต่างของสารประกอบบนผิวมะม่วงที่ได้รับสารกลุ่ม salicylic เพื่อกระตุ้นความต้านทานโรคแอนแทรคโนส

งานวิจัยของศูนย์ฯ

 • ผลของสาร Indole-3-acetic acid (IAA) ที่ได้จากแบคทีเรียต่อคุณภาพผลมะเขือเทศเชอรี่ระหว่างการเก็บรักษา
 • การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหลังการเก็บเกี่ยวของข้าวโพดฝักอ่อนในระหว่างการเก็บรักษา

นานาสาระ

 • เครื่องต้นแบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดกาแฟ (Mini-NIR)
  โดย ปาริชาติ เทียนจุมพล และคณะ
  ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผลสัมฤทธิ์งานวิจัยศูนย์ฯ

 • การประยุกต์ใช้บรรจุภัณฑ์และสารเคลือบวัสดุผักผลไม้เมืองหนาวเพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษา
  โครงการบูรณาการระหว่าง :   ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  และ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลด Postharvest Newsletter ปีที่ 22 ฉบับที่ 4 ตุลาคม – ธันวาคม 2566