อบรมเชิงปฏิบัติการ เคโมเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2566

stream football live

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว : หน่วยงานร่วม ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เคโมเมทริกซ์สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตร (Chemometrics for agricultural data analysis)” ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมทั้งสิ้นประมาณ 20 คน