การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของผักและผลไม้

stream football live

หนังสือ การวิเคราะห์เพื่อประเมินคุณภาพของผักและผลไม้ ISBN 978-616-398-755-6 จำนวน 172 หน้า

เรียบเรียงโดย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ

** หนังสือมอบให้ฟรี สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการศึกษา โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-941448

สารบัญ

 • บทที่ 1 การวัดอัตราการหายใจ
 • บทที่ 2 การวัดปริมาณเอทิลีน
 • บทที่ 3 การวัดสี
 • บทที่ 4 การวิเคราะห์ปริมาณของแข็งทั้งหมดที่ละลายได้และกรดทั้งหมดที่ไทเทรตได้
 • บทที่ 5 การวัดค่าพีเอช
 • บทที่ 6 การวิเคราะห์ปริมาณวิตามินซี
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอล
 • บทที่ 8 การวิเคราะห์ปริมาณแอนโทไซยานินส์
 • บทที่ 9 การวิเคราะห์ปริมาณคลอโรฟิลล์
 • บทที่ 10 การวิเคราะห์ปริมาณแคโรทีนอยด์
 • บทที่ 11 การวัดกิจกรรมของเอนไซม์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์