เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

stream football live

ข้อมูลหนังสือ ISBN 978-616-398-576-7

** หนังสือมอบให้สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการศึกษา โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-941448

สารบัญ

 • บทที่ 1 ชนิดของผักและผลไม้
 • บทที่ 2 คุณภาพของผักและผลไม้
 • บทที่ 3 คุณภาพของผักและผลไม้สำหรับการแปรรูป
 • บทที่ 4 ปัจจัยก่อนการเก็บเกี่ยวที่มีผลต่อคุณภาพของผลิตผล
 • บทที่ 5 ดัชนีการเก็บเกี่ยว
 • บทที่ 6 การเก็บเกี่ยว
 • บทที่ 7 การลดความร้อน
 • บทที่ 8 การเคลือบผิวผลไม้
 • บทที่ 9 การบ่มและการเปลี่ยนสีผิวผลไม้
 • บทที่ 10 ภาชนะบรรจุ
 • บทที่ 11 การปฏิบัติภายในโรงคัดบรรจุ
 • บทที่ 12 การเก็บรักษา
 • บทที่ 13 การเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบทางเคมีระหว่างการเก็บรักษา
 • บทที่ 14 การขนส่ง
 • บทที่ 15 การสูญเสียของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว
 • บทที่ 16 การควบคุมโรคและแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

ผู้เรียบเรียง
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์