การใช้ NIR สเปกโทรสโกปี ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตร

stream football live

หนังสือ การใช้ NIR สเปกโทรสโกปี ในการประเมินคุณภาพผลิตผลเกษตรISBN: 978-616-398-448-7 จำนวน 159 หน้า

** หนังสือมอบให้สำหรับหน่วยงานหรือผู้ที่ต้องการศึกษาเรื่อง NIR โดยทำหนังสือขอความอนุเคราะห์มายังศูนย์ฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-941448

สารบัญ

  • บทที่ 1 การตรวจสอบคุณภาพผลิตผลโดยการไม่ทำลายตัวอย่างด้วย NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 2 อุปกรณ์พื้นฐานสำหรับ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและความแม่นยำของ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 4 เคโมเมทริกซ์สำหรับ NIR สเปกโทรสโกปี
  • บทที่ 5 NIR สเปกโทรสโกปีสำหรับงานด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตร

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือขอความอนุเคราะห์