เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย

stream football live

จำหน่าย หนังสือ เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวผลลำไย ราคาเล่มละ 400 บาท ฟรีค่าจัดส่ง

ข้อมูลหนังสือ ISBN 978-616-398-280-3 จำนวน 300 หน้า

ดาวน์โหลดใบสั่งซื้อ

สารบัญ

 • บทที่ 1 สถานการณ์การผลิตและการส่งออกลำไย
 • บทที่ 2 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวลำไย
 • บทที่ 3 การจัดการผลลำไยเพื่อการส่งออก
 • บทที่ 4 กระบวนการรมผลลำไยด้วยแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์
 • บทที่ 5 สถานการณ์ตลาดผลลำไยสดในประเทศจีน
 • บทที่ 6 การใช้แก๊สคลอรีนไดออกไซด์เพื่อรักษาคุณภาพผลลำไยสดหลังการเก็บเกี่ยว
 • บทที่ 7 จุลกายวิภาคและองค์ประกอบของเปลือกลำไย
 • บทที่ 8 การเก็บรักษาผลลำไย
 • บทที่ 9 อาการสะท้านหนาวของผลลำไย
 • บทที่ 10 โรคหลังการเก็บเกี่ยว
 • บทที่ 11 กระบวนการผลิตลำไยอบแห้ง
 • บทที่ 12 ตลาดลำไยอบแห้งไทยในประเทศจีน

บรรณาธิการ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นิธิยา รัตนาปนนท์
ศาสตราจารย์ ดร. ดนัย บุณยเกียรติ
ตัวอย่างหนังสือ